TARSIN

Siguranța înainte de toate
Română

Servicii de COLETARIE

CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

Societatea noastra presteaza servicii de coletarie, fiind autorizata in acest sens.

Activitati specifice activitatii de curierat:

 • Colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale in greutate de pina la 10kg;

 • Distribuirea coletelor postale in greutate de pina la 20kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

 • Colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale in greutate de pina la 2kg (corespondenta, imprimate);

 • Serviciul de trimitere recomandata avand ca obiect trimiteri postale in greutate de pina la 2kg sau colete postale in greutate de pina la 10kg, respectiv colete postale cu limita de greutate intre 10 si 20kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

 • Serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect trimiteri postale in greutate de pina la 2kg sau colete postale in greutate de pina la 10kg, respectiv colete postale cu limita de greutate intre 10 si 20kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

Prevederile sale sunt aplicabile, în egala masura, societatii prestatoare a serviciilor aratate si beneficiarilor sai, în raport cu drepturile si obligatiile fiecaruia.

 

Capitolul I- Dispozitii

Art. 1. Societatea furnizoare de servicii asigura în mod corespunzator cerintele esentiale, de natura non-economica, impuse de stat pentru prestarea activitatilor mentionate, constând în :

 • protectia secretului trimiterilor, a datelor cu caracter personal si a dreptului ia
  viata privata;

 • asigurarea confidentialitatii informatiilor transmise sau stocate;

 • asigurarea securitatii retelei in ceea ce priveste transportul bunurilor periculoase, precum si în cazuri special justificate;

 • protectia mediului ambiant si respectarea normelor privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

 • orice alte standarde de calitate în stera acestor servicii.

Art. 2. Retinerea, deschiderea sau predarea catre autoritati a trimiterilor sunt permise numai la solicitarea organelor de cercetare penala, a instantelor de judecata, a organelor vamale sau a altor autoritati ori organe abilitate, în conditiile prevazute de actele normative care reglementeaza activitatea acestora. Deschiderea trimiterii se poate efectua si în cazui existentei unor suspiciuni cu privire ia natura periculoasa, interzisa ia transport, supusa unor restrictii speciale si altele asemenea a continutului lor, cu conditia ca deschiderea sa se realizeze in prezenta expeditorului, destinatarului sau a unui martor neutru, de catre personalul de control autorizat, conform legii. in loate cazurile, identitatea si calitatea persoanelor care au deschis trimiterea si a persoanelor care au asistai vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de toate partile prezente, din care un exemplar va fi remis expeditorului.

Art. 3.Orice persoana, fizica sau juridica, româna sau straina, are drept de acces la serviciile societatii, în conditiile prezentului regulament.

Art. 4.Serviciile societatii sunt identice pentru toti utilizatorii aflati în conditii comparabile si sunt oferite fara nici un fel de discriminare ori avantaj de ordin politic, religios, etnic, ideologic ori de alta natura.

Art.5.Societatea. îsi ofera serviciile în mod neîntrerupt, cu exceptia cazurilor de forta majora evidenta ori dovedita ca atare, asigurând evolutia continua a acestora în functie de cerintele tehnice, economice si sociale, precum si adaptarea acestor servicii la cerintele utilizatorilor.

Art. 6.Societatea va pune la dispozitia utilizatorilor, periodic, informatii detaliate si actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor oferite, în special legate de conditiile generale de acces la aceste servicii, nivelul standardelor de calitate si tarifele aferente.

Art.7.In toate chestiunile de interes general legate de sfera de activitate a societatii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantelor Guvernului nr. 13/2013, precum si ale ANCOM, ca autoritate de reglementare.

 

Capitolul II - Descrierea serviciilor destinate publicului

Art. 8. Societatea asigura, cu personalul si mijloacele de transport de care dispune, colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatar a coletelor si trimiterilor postale postale în greutate de pana la 2-20 kg din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia in gabarit maxim de 1,50 m.

Art. 9.in cadrul obiectului de activitate declarat si înregistrat, societatea poate presta si alte servicii de aceeasi natura, daca ele raspund unor necesitati de ordin economic ori social ale utilizatorilor si nu pot fi asigurate în mod satisfacator în conditiile unei piete concurentiale.

Art.10. Trimiterile reprezinta colete continând bunuri cu sau tara valoare comerciala.

Art.ll. La cererea expresa a expeditorului si cu tarifele acceptate de acesta se pot asigura. în functie de conditiile concrete:

 • livrarea trimiterii numai destinatarului, personal ori reprezentantului autorizat şi nominalizat al acestuia;

 • livrarea la o dată ori la o oră anume stabilite;

 • confirmarea către expeditor a efectuării livrării;

 • alte asemenea serviicii cu valoare adăugată, uzuale în practica
  transportatorilor de cofetărie şi decurgând din cerinţele speciale ale clienţilor,
  convenite de la caz la caz.

Art.l2. In desfasurarea activitatii sale. societatea poate aplica o politica de promovare a intereselor utilizatorilor persoane cu handicap, cu boli cronice, de vârsta înaintata, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate ori cu densitate demografica redusa, acordându-le acestora înlesniri tarifare si de procedura, dupa caz.

Art.13. Inscrisurile care se refera strict la bunurile împreuna cu care circula si care sunt destinate a fi livrate o data ca acestea se colecteaza, sorteaza, transporta si predau cu titlu gratuit.

Art.14. In functie de nevoile utilizatorilor, societatea va cauta sa îsi dezvolte continuu reteaua punctelor de acces la serviciile sale, astfel încât densitatea si/sau orarul de functionare a acestora sa corespunda cerintelor de profil.

 

Capitolul III - Primirea bunurilor

Art.l5. Bunurile încredintate societatii spre transport si distribuire se predau la sediul sau punctele de contact fixe ale acesteia, aduse la cunostinta publicului în mod corespunzator.

Art.16. Dupa acceptarea lor urmator îndeplinirii conditiilor prevazute ia Capitolul iV al regulamentului, se elibereaza clientului o copie a listei de continut si chitanta, dupa caz, care constituie dovada primirii bunurilor, cu forta probatorie în cazul unor reclamatii ulterioare.

Art.17. Actul respectiv contine, în mod obligatoriu :

 • numele /denumirea persoanei fizice ori juridice expeditoare;

 • felul trimiterii:.

 • greutatea la prezentare;

 • numele/denumirea persoanei fizice ori juridice destinatare şi adresa
  exactă a acesteia, numărul de telefon:

 • suma încasată pentru prestaţie;

 • data şi ora eliberării.

Art.18. Societatea înregistreaza operatiile de primire/predare în sistemul de evidenta propriu, organizat si condus conform dispozitiilor normative în vigoare si apt sa asigure urmarirea trimiterii pâna la finalizarea ei.

Art.19. In situatia când expeditorul solicita o garantie forfetara împotriva riscurilor de pierdere, furt. deteriorare, distrugere partiala ori totala a trimiterii, valoarea declarata a acesteia se consemneaza într-o nota de inventar detaliata si atrage dupa sine tarifarea suplimentara corespunzatoare.

Art.20. In cazul unor utilizatori permanenti pot fi stabilite, prin contracte directe, si alte modalitati de înregistrare a trimiterilor, cum ar fi borderouri, centralizatoare, confirmari ale avizelor si altele asemanatoare, din formularistica de uz comun.

 

Capitolul IV - Conditiile de acceptare a trimiterilor

Art.21. Expeditorul, persoana fizica sau juridica, generatorul efectiv al trimiterii si cel care o introduce în circuitul retelei de transport/ distributie, personal sau prin intermediul unui tert, este tinut sa respecte, în principal, urmatoarele :

 • ambalarea bunului care face obiectul trimiterii corespunzător naturii acestuia, astfel încât el să fie ferit de deteriorare, de pierderea totală sau parţială şi să nu poată pricinui dificultăţi ori pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor, vehiculelor sau celorlalte bunuri cu care se află împreună pe toată durata operaţiunilor de colectare, sortare, transport şi livrare;

 • aplicarea de etichete sugestive sau înscrisuri vizibile, care să indice modul de manipulare şi depozitare atunci când pentru anumite trimiteri sunt necesare ori recomandabile măsuri speciale, în funcţie de natura respectivelor bunuri:

 • înscrierea completă, clară şi corectă a adresei destinatarului, inclusiv numărul de telefon;

 • declararea exactă a conţinutului trimiterii.

Art.22. Nu sunt acceptate :

 • trimiterile de bunuri ai căror transport este interzis prin dispoziţii legale
  (muniţii, materiale inflamabile ori iritante, gaze comprimate şi alte materiale
  explozive, artificii, alimente alterabiîe, etc):

 • trimiterile constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor
  moravuri, dacă se depun neambalate;

 • trimiterile al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii
  publice sau bunelor moravuri, precum si cele care au etichete ori inscriptionari
  anterioare neîndepartate.

Art.23. Trimiterile constând în bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport prin dispozitii legale, administrative, economice, sanitare, fîtosauitare, veterinare si altele asemenea sunt acceptate numai daca, pe lânga conditiile generale, sunt îndeplinite si conditiile speciale respective.

Art.24. Pentru trimiterile a caror manipulare prezinta greutati fata de mijloacele societatii sau ridica probleme de protectie a muncii, accidente, etc, conditiile de accept vor ti convenite de prestator cu expeditorul pentru fiecare caz.

Art.25. Bunurile perisabile, casabile, fragile si altele de natura asemanatoare sunt admise pe riscul expeditorului. în baza declaratiei acestuia în acest sens.

Art.26. Societatea va afisa, la sediu sau punctele sale de colectare, liste detaliate ale bunurilor care fac obiectul restrictionarilor ori conditionarilor mentionate în articolele de mai sus.

 

Capitolul V - Prelucrarea trimiterilor

Art.27. Societatea va asigura prelucrarea trimiterilor (sortare, cartare, grupare) într-un timp cât mai scurt si rezonabil în functie de zilele de predare (lucratoare, de sarbatoare sau repaus legal).

Art.28. In cazul trimiterilor agabaritice, durata prelucrarii se va conveni, de la caz la caz, cu expeditorul.

Art.29. Daca absenta destinatarului de la adresa indicata de expeditor obliga la încercari multiple de livrare, termenul respectiv se majoreaza în mod corespunzator si atrage dupa sine speze suplimentare de depozitare si manipulare.

Art.30. In aceleasi conditii, expeditorul are posibilitatea schimbarii destinatiei sau destinatarului, fie din proprie initiativa, fie dupa ce i-a fost sesizat insuccesul repetatelor încercari de predare.

Art.31. Returnarea trimiterii la expeditor nu obliga societatea la restituirea taxelor de baza si suplimentare achitate pâna în momentul înapoierii bunului.

Art.32. Termenul de pastrare a coletelor este de 18 luni, cu exceptia celor continând marfuri perisabile, alterabile, etc. unde acest termen nu poate depasi 72 de ore de la predare.

Art.33. Societatea asigura monitorizarea trimiterii pe toata durata tranzitului de la expeditor la destinatar.

 

Capitolul VI - Transportul bunurilor

Art.34. Societatea asigura transportul bunurilor în conformitate cu cerintele expeditorului, când acestea au fost formulate, garantând manipularea corecta, ocrotirea de intemperii, pastrarea corespunzatoare si paza.

Art.35. Deteriorarea coletelor în timpul transportului ca urmare a unei ambalari necorespunzatoare va fi adusa la cunostinta expeditorului, iar cheltuielile de reambalare vor cadea în sarcina acestuia.

Art.36. Expeditorii raspund fata de societate pentru daunele rezultate din natura periculoasa a bunurilor care fac obiectul trimiterilor si pentru cele datorate ambalajului insuficient ori încalcarii conditiilor obligatorii privind transporturile cu indicatii speciale (administrative, economice, sanitare, fitosanitare, veterinare, etc). în limita valorii daunelor si a sumelor platite ca despagubire beneficiarilor de servicii ale caror trimiteri au fost deteriorate din aceste cauze.

 

Capitolul VII- Distribuirea trimiterilor

Art.37. Trimiterile se distribuie, de regula, destinatarului indicat de expeditor si/sau, când expeditorul nu a restrictionat aceasta, rudelor apropiate ce locuiesc la aceeasi adresa cu destinatarul

Art.38. Acolo unde este posibil si unde expeditorul a oferit informatiile necesare, avizarea beneficiarului se face si telefonic.

Art.39. Destinatarul sau persoana care primeste trimiterea în numele sau sunt ţinuţi să verifice integritatea, greutatea şi orice alte elemente de bază privind obiectul în cauza.

Art.40. Din momentul acceptarii trimiterii de catre destinatar sub semnatura, societatea este libera de orice raspundere.

Art.41. Trimiterile care, dupa repetate încercari dovedite cu acte. nu au putut fi livrate destinatarilor si nici înapoiate expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii de mesagerie si curier dupa expirarea termenului de introducere a reclamatiei prealabile si de pastrare de 18 luni.

 

Capitolul VIII - Tarife

Art.42. Nivelul tarifelor practicate de societate se coreleaza în mod corespunzator cu calitatea serviciilor oferite de aceasta si se supune legilor concurentei, în conditiile reglementarilor în vigoare.

Art43. Taxele tarifare au în vedere atât serviciile curente, unde se diferentiaza în functie de criteriile generale (greutate, cerinte speciale de urmarire, etc), cât si pe cele specifice, mentionate ca atare în prezentul regulament.

Art.44. Ele vor fi aduse la cunostinta clientilor cu cel putin 30 de zile înainte de intrarea ior în vigoare, prin afisarea lor la sediul societatii si, dupa caz, la punctele de colectare pe care aceasta le va deschide.

Art.45. Practicarea unor tarife reduse în cazul unui volum mare de trimiteri de la acelasi expeditor obliga societatea la aplicarea principiilor transparentei si nediscriminarii cu privire atât la tarife, cât si la conditiile asociate acestora. Ele vor fi facute publice prin grija furnizorului de servicii.

 

Capitolul IX - Raspunderi si sanctiuni

Art.46. Raspunderile fata de utilizatori pentru serviciile de mesagerie si curierat obisnuite se înscriu în conditiile prevazute de reglementarile legale în materie, iar cele prestate în baza unor contracte deriva din respectivele prevederi, în masura în care ele nu contravin reglementarilor în vigoare.

Art.47. Raspunderea prestatorului de servicii pentru paguba care rezulta din deteriorarea/degradarea ori pierderea totala sau partiala a trimiterii se întinde din momentul depunerii acesteia la punctul de colectare si pâna la livrarea ei catre destinatar.

Art.48. Expeditorul are dreptul la o despagubire corespunzatoare valorii declarate a prejudiciului cauzat prin pierderea, flirtul, distrugerea totala sau partiala sau prin deteriorarea trimiterii, dupa cum urmeaza :

a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala cu întreaga valoare declarata, dar nu mai mult de 100 EURO, maximum de valoare admisa;

b) in caz de pierdere, distrugere sau degradare/deteriorare parţială cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă ori deteriorată, înscrisă în nota de inventar;

Art.49. Despăgubirile prevăzute la art.48.litera a) nu pot depăşi valoarea reală a bunului care face obiectul trimiterii, dovedită cu acte, la preţul de achiziţie ori de producţie, după caz. Odată cu despăgubirile de această natură se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii.

Art.50. In cazul neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adăugată nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de cele aplicabile pentru serviciile standard.

Art.51. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.

Art.52. Expeditorul poate renunţa la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

Art.53. In toate situaţiile menţionate prestatorul serviciilor de mesagerie şi curierat este exonerat de răspundere atunci când :

 • trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar;

 • paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;

 • paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terţe persoane pentru care prestatorul nu este chemat, potrivit legii, să răspundă:

 • paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit, când expeditorul are dreptul numai la restituirea tarifelor achitate.

Art. 54. Bunurile care, prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului sau celorlalte bunuri, trimiterile constând în bunuri a căror circulaţie este interzisă prin dispoziţii legale, precum şi cele pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, precum şi cele care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri fac obiectul contravenţiilor sancţionate de lege dacă nu au fost declarate ca atare în momentul depunerii. Ele vor fi confiscate şi valorificate, în condiţiile legii.

 

Capitolul X - Soluţionarea reclamaţiilor

Art.55. Pentru orice nemulţumire legată de serviciile societăţii, beneficiarii utilizatori ai acestor servicii au la dispoziţie un mecanism simplu, transparent şi accesibil de sesizare reclamare şi de enunţare a pretenţiilor ce decurg, în special în ceea ce priveşte pierderea, distrugerea parţială ori totală sau deteriorarea trimiterilor, precum şi respectarea standardelor de caiitate a serviciilor, din orice punct de vedere, mecanism dataliat în continuare.

Art.56. Reclamaţia prealabilă, verbală sau scrisă, tăcută la ridicarea coletului sau în termen de 6 (sase) luni de la data respectivă, reclamaţie care poate fi introdusă fie de expeditor, fie de destinatar, va fi rezolvată echitabil şi amiabil, prin înţelegere cu reclamantul, într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice, respectiv de 3 (trei) luni atunci când această înţelegere nu s-a realizat.

Art.57. in cazul în care reclamantul nu este satisfăcut de modul cum a fost

soluţionat demersul său, poate introduce o cerere de chemare în judecată, la instanţa teritorială competentă, în termen de 6 (şase) luni de la data primim răspunsului la reclamaţia prealabilă sau de la expirarea termenului de soluţionare a acesteia, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamaţia prealabilă introdusă în termen. Acţiunea în justiţie nu poate fi introdusă tară depunerea reclamaţiei prealabile şi nici înainte de expirarea termenului de soluţionare a acesteia.

 

Capitolul XI - Dispoziţii finale

Orice alte situaţii ce pot interveni în relaţiile dintre societate şi beneficiarii serviciilor sale, necuprinse în prezentul regulament, se supun prevederilor legislaţiei civile, economice, comerciale şi de reglementare în materie, cu respectarea, condiţionărilor din autorizaţia generală sau licenţa individuală, după caz.